Industrimaskin

Industrin i Sverige är en tung näringsgren som står för en mycket stor del av vår export. Dessutom hittas de största arbetsgivarna i landet inom branschen. En bransch som fortfarande växer och som i stort anses vara konkurrenskraftig gentemot internationella konkurrenter.

Industrin är stora arbetsgivaren

Under 60-talet och en bit in på 70-talet var industrin betydligt större i Sverige än idag. Men fortfarande väger industrin och produktionsföretag väldigt tungt. Detta både om man ser på export och antal anställda. Ett exempel kan tas från Volvo som är det företag i Sverige som har flest antal anställda. De tre största företagen i Sverige (gällande antal anställda) hittas just inom tunga industrin och/eller tillverkningsindustrin. Detta med Volvo, Scania och Ericsson.

Sett till arbetstillfällen över hela branschen kommer ”Tillverkning och utvinning” på fjärde plats. Här ligger ”Vård & Omsorg” först och sedan ”Handel” samt ”Företagstjänster”. Just tjänstesektorn har vuxit kraftigt efterhand att industrin har backat något både gällande antal företag och antal anställda.

20 0000 industriföretag

I slutet av 2010-talet fanns det ungefär 20 000 företag inom industrin så som produktion, tung industri och maskin. Detta om man räknar företag med 1 – 499 anställda. Statistik visar på att alla grenar inom industrin är konkurrenskraftiga. Däremot är det vissa grenar som sticker ut mer. Bäst konkurrens anses finnas inom pappersindustrin, Life Science och Kemisk industri. Minst konkurrens finns hos företag inom utvinning och träindustrin. Här har utländska företag ”kommit i kapp” gällande utveckling och ekonomi vilket gör att svenska företag inte har lika konkurrensfördel. Utvinning är även en av de få branscher där inte förädlingsvärdet är högt. Utöver dessa 20 000 företag får man även räkna med närliggande företag som därmed får mer jobb. Det är allt från underleverantörer och fastighetsskötare till tjänsteföretag. Då industriföretagen är beroende av en rad andra mindre företagsbranscher kan man därmed hävda att industrins utveckling påverkar betydligt mer företag än de 20 000 som jobbar direkt inom branschen.

Mest i Västra Götaland

Den region där flest jobb skapas inom industrisektorn är Västra Götaland. Därefter kommer Stockholm, Skåne och därefter Jönköping. Områden som traditionellt har haft stor industri och detta mycket tack vare de logistiska fördelarna att ha tillverkning inom dessa områden.

Stor konkurrenskraft

Även om svensk industri har ändrat inriktning under åren så består fortfarande en stark konkurrenskraft. En rapport från Tillväxtverket från 2018 visar att utvecklingen även är positiv. Man räknar därmed ca 27 000 nya jobb inom sektorn och att industrin fortfarande står sig mycket konkurrenskraftig mot internationell konkurrens.